Các xã, thị trấn

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Xã Lộc Thịnh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Yến
Bí thư Đảng ủy Trần Thị Yến
2 Trần Đình Tiến
Điện thoại:0937 103 688
Phó Bí thư TT Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trần Đình Tiến
3 Lê Hồng Khanh
Điện thoại:0979.038.858
Bí thư Đảng ủy - CT.UBND Lê Hồng Khanh
4 Trần Quang Nam
Điện thoại:0966 902 996
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trần Quang Nam
5 Lưu Quang Hùng
Điện thoại:0947 416 516
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lưu Quang Hùng
Xã Lộc Hưng
Điện thoại:0271.3568265
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ngô Đình Vinh
Bí thư Đảng ủy xã Ngô Đình Vinh
2 Hà Trương Quyền
Điện thoại:01265.033330
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Hà Trương Quyền
3 Tô Thị Thêu
Điện thoại:01664.009380
Phó Bí thư Đảng ủy Tô Thị Thêu
4 Nguyễn Bá Hòa
Điện thoại:0868923609
Chủ tịch HĐND Nguyễn Bá Hòa
5 Lý Văn Sóc
Điện thoại:0915.728320
Phó chủ tịch. HĐND Lý Văn Sóc
Xã Lộc Thành
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thị Hường
Điện thoại:0987.540.173
Phó Bí thư Đảng ủy – CT.HĐND Trần Thị Hường
2 Mã Văn Chính
Điện thoại:0987 931 259
Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mã Văn Chính
3 Nguyễn Thị Na
Điện thoại:01689.099.878
PCT.HĐND Nguyễn Thị Na
4 Ngô Văn Trạm
Điện thoại:0986.276.399
PCT.UBND Ngô Văn Trạm
5 Lê Vinh
Điện thoại:01693.346.357
PCT.UBND Lê Vinh
Xã Lộc Thiện
Email:ubnd-locthien.hln@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:02713.568.417
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Quang Khánh
Điện thoại:0987880789
Bí thư Đảng ủy xã Hồ Quang Khánh
2 Phan Thị Ngọc Minh
Điện thoại:0968663585
Phó Chủ tịch HĐND xã Phan Thị Ngọc Minh
3 Giang Thị Hiền
Điện thoại:0978095868
Chủ tịch UBND xã Giang Thị Hiền
4 Trần Thị Mai Quyên
Điện thoại:01689047377
Phó Chủ tịch UBND xã Trần Thị Mai Quyên
5 Hoàng Minh Đức
Điện thoại:0988239335
Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Minh Đức
Xã Lộc Thái
Điện thoại:02713. 568336
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Thanh Quang
Điện thoại:0912.546248
BT. Đảng ủy – CT. HĐND Phan Thanh Quang
2 Võ Văn Khỏe
Điện thoại:0915.724252
PBT. TT Đảng ủy Võ Văn Khỏe
3 Lê Công Bình
Điện thoại:0168.6390961
PBT. ĐU – CT. UBND Lê Công Bình
4 Tạ Hoàng Lê
Điện thoại:0913.506869
PCT. HĐND Tạ Hoàng Lê
5 Võ Văn Nối
Điện thoại:0918.688644
PCT. UBND Võ Văn Nối
Xã Lộc Điền
Điện thoại:0271.3 568. 823
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Tám
Điện thoại:0972.358.733
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Tám
2 Võ Văn Lượng
Điện thoại:0919205214
Phó bí thư TT Đảng ủy Võ Văn Lượng
3 Nguyễn Đức Cương
Điện thoại:0945.593.935
Chủ tịch HĐND Nguyễn Đức Cương
4 Đinh Đặng Anh Phương
Điện thoại:01682.758.759
Phó Chủ tịch HĐND Đinh Đặng Anh Phương
5 Trần Thanh Quang
Điện thoại:0978.637.677
Phó bí thư – Chủ tịch UBND Trần Thanh Quang
Xã Lộc Khánh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Lụa
Điện thoại:01273 954 069
Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Lụa
2 Nguyễn Thu Hằng
Điện thoại:09 14 390 799
Phó Bí thư Đảng ủy - CT. HĐND xã Nguyễn Thu Hằng
3 Trần Quang Vinh
Điện thoại:08 69 542 002
Phó Bí thư Đảng ủy - CT. UBND xã Trần Quang Vinh
4 Huỳnh Thanh An
Điện thoại:09 76 315 576
Phó Chủ tịch HĐND xã Huỳnh Thanh An
5 Vũ Văn Lực
Điện thoại:09 63 726 339
Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Văn Lực
Xã Lộc Thuận
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đăng Bình
Điện thoại:0965.163.309
Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Đăng Bình
2 Đinh Thị Hòa
Điện thoại:0986.523.670
Phó Bí thư Đảng ủy xã Đinh Thị Hòa
3 Hoàng Thế Nam
Điện thoại:0982.121.071
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Hoàng Thế Nam
4 Lê Công Định
Điện thoại:0948.374.061
PCT. HĐND xã Lê Công Định
5 Phan Văn Tuấn
Điện thoại:0169.228.4479
PCT. UBND xã Phan Văn Tuấn
Xã Lộc Quang
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Quang Chu
Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Quang Chu
2 Lê Văn Sâm
Điện thoại:0918.832.475
Phó Bí thư Đảng ủy Lê Văn Sâm
3 Hoàng Anh Tính
Điện thoại:0913.503.921
CT. UBND xã Hoàng Anh Tính
4 Đào Văn Kính
Điện thoại:0919.545.579
CT.HĐND xã Đào Văn Kính
5 Vũ Văn Khanh
Điện thoại:0919.256.676
Phó CT.HĐND xã Vũ Văn Khanh
Xã Lộc Phú
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Đăng Khoa
Bí thư Đảng ủy xã Vũ Đăng Khoa
2 Nguyễn Sĩ Quân
Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Sĩ Quân
3 Phạm Thanh Hải
CT.HĐND xã Phạm Thanh Hải
4 Trần Văn Tiến
PCT. HĐND xã Trần Văn Tiến
5 Nguyễn Văn Vũ
Điện thoại:0987.151.338
CT. UBND xã Nguyễn Văn Vũ
Xã Lộc Tấn
Điện thoại:0271 3547 194
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Ngọc Tuấn
Điện thoại:0124 825 0835
0271 3547 418
BT.Đảng ủy Hoàng Ngọc Tuấn
2 Đặng Thị Chiến
Điện thoại:0968 034 656
0271 3547 418
PBT.ĐU-CT.HĐND Đặng Thị Chiến
3 Nguyễn Văn Thân
Điện thoại:0976 770 289
PCT.HĐND Nguyễn Văn Thân
4 Giang Minh Hiến
Điện thoại:0913 120 379
0271 3547 194
CT.UBND xã Giang Minh Hiến
5 Nguyễn Đức Thân
Điện thoại:0913 740 628
PCT.UBND xã Nguyễn Đức Thân
Xã Lộc Hiệp
Điện thoại:02713510529
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Tuấn Anh
Điện thoại:0937187087
PBT. ĐU - CT.HĐND Vũ Tuấn Anh
2 Vũ Thành Long
Điện thoại:0933757956
PCT. HĐND Vũ Thành Long
3 Hoàng Thiên Sơn
Điện thoại:0975110220
PBT. ĐU - CT.UBND Hoàng Thiên Sơn
4 Trần Trung Hiếu
Điện thoại:0918954586
PCT. UBND Trần Trung Hiếu
5 Nguyễn Cao Thanh Sang
PCT.UBND xã Nguyễn Cao Thanh Sang
Xã Lộc Hoà
Email:ubnd-lochoa.hln@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:02713 516 814
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Điểu Khuya
Điện thoại:0983 643 488
Bí thư Đảng uỷ - CT HĐND xã Điểu Khuya
2 Nguyễn Thành Biên
Điện thoại:0982 672 076
Phó bí thư Đảng uỷ Nguyễn Thành Biên
3 Nguyễn Công Thành
Điện thoại:0982528027
CT.UBND xã Nguyễn Công Thành
4 Vũ Xuân Nghĩa
Điện thoại:0984 712 739
PCT HĐND xã Vũ Xuân Nghĩa
5 Điểu Ven
Điện thoại:01687985441
PCT.UBND Điểu Ven
Xã Lộc An
Điện thoại:02713534013
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Điểu Sơn
Điện thoại:0916682535
Bí thư Đảng ủy xã Điểu Sơn
2 Đặng Văn Hòe
Điện thoại:0986751385
PBT. TT Đảng ủy xã Đặng Văn Hòe
3 Vũ Xuân Hợi
Điện thoại:0944478285
PCT. HĐND xã Vũ Xuân Hợi
4 Phạm Hồng Đăng
Điện thoại:0949639539
CT. UBND xã Phạm Hồng Đăng
5 Điểu Khinh
Điện thoại:01234072085
PCT. UBND xã Điểu Khinh
Thị trấn Lộc Ninh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Đình Dần
Điện thoại:0918 422 303
Bí thư Đảng ủy Phạm Đình Dần
2 Lê Trần Huệ
Điện thoại:0919 067 385
Phó Bí thư Đảng ủy Lê Trần Huệ
3 Tạ Thị Thu Hà
Điện thoại:0945 803 789
Chủ tịch HĐND Tạ Thị Thu Hà
4 Nguyễn Phạm Hậu Giang
Điện thoại:01219 712 540
Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Phạm Hậu Giang
5 Nguyễn Thanh Hải
Điện thoại:0944 498 132
Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Hải
Xã Lộc Thạnh hln
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thanh Phi
Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thanh Phi
2 Nguyễn Hồng Thái
Phó bí thư Đảng ủy xã - CT. HĐND xã Nguyễn Hồng Thái
3 Nguyễn Thị Ngọc Ngân
PCT. HĐND xã Nguyễn Thị Ngọc Ngân
4 Lê Hồng Quân
Điện thoại:0988.940.678
CT. UBND xã Lê Hồng Quân
5 Nguyễn Văn Hải
PCT. UBND xã Nguyễn Văn Hải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây